Globalni indikatori o Rezoluciji Savjeta bezbjednosti 1325 (2000)

Izvor: Public Policy Institut Wiki
Idi na: navigaciju, pretragu

[Nazad na razgovor]

Ujedinjene nacije: Globalni indikatori6 o Rezoluciji Savjeta bezbjednosti 1325 (2000)

STUB 1: PREVENCIJA

Prevencija svih vidova nasilja protiv žena, naročito seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Indikatori efekata:

[1a] Preovlađivanje seksualnog nasilja [QN/s]

[1b] Obrasci seksualnog nasilja u konfliktnim i postkonfliktnim situacijama [QL/r]


Ishod 1.1: Uspostavljeni operativni rodno senzitivni sistemi za praćenje, izvještavanje i reagovanje na kršenja prava žena i djevojaka tokom konflikta, prekida vatre, mirovnih pregovora i nakon konflikta

Indikatori ishoda:

[2] Stepen u kome mirovne i specijalne političke misije UN-a uključuju podatke o kršenju ljudskih prava žena i djevojaka u periodične izvještaje koje podnose Savjetu bezbjednosti [QL/c]

[3a] Stepen u kome se kršenja ljudskih prava žena i djevojaka prijavljuju i prijave dalje upućuju međunarodnim tijelima za ljudska prava, koji ih istražuju [QL/r]

[3b] Broj i procenat žena u upravnim tijelima nacionalnih tijela za zaštitu ljudskih prava [QN/r]


Ishod 1.2: Međunarodni, nacionalni i nevladini bezbjednosni akteri senzitivni na kršenja prava i pozvani na odgovornost u slučaju bilo kakvog kršenja prava žena i djevojaka, u skladu sa međunarodnim standardima

[4] Procenat prijavljenih slučajeva seksualne eksploatacije i zloupotrebe, koje su navodno počinili uniformisani članovi civilnih mirovnih misija i/ili humanitarni radnici, a na koje je reagovano, u odnosu na ukupan broj slučajeva [QN/r]

[5a] Stepen uključenja mjera za zaštitu ljudskih prava žena i djevojaka u direktive načelnika mirovnih vojnih i policijskih misija [QL/c]

[5b] Stepen uključenja mjera za zaštitu ljudskih prava žena i djevojaka u nacionalne okvire bezbjednosnih politika [QL/c]


Ishod 1.3: Odredbe koje se odnose na posebne potrebe i probleme žena i djevojaka, uključene u sisteme za rano upozorenje i u mehanizme za prevenciju konflikta; njihova primjena se prati

Indikatori ishoda:

[6] Broj i vrsta aktivnosti koje je Savjet bezbjednosti preduzeo u vezi sa Rezolucijom SB 1325 (2000) [QL/c]

[7] Broj i procenat žena na rukovodećim položajima u relevantnim regionalnim i podregionalnim organizacijama uključenim u prevenciju konflikta [QN/r]


STUB 2: UČESTVOVANJE

Uključenost žena i njihovih interesa u procese odlučivanja u vezi sa prevencijom, upravljanjem i rešavan-jem konflikata

Indikator efekata:

[8] Procenat mirovnih sporazuma sa posebnim odredbama za unapređenje bezbjednosti i položaja žena i djevojaka [QL/c]


Ishod 2.1: Veća zastupljenost i značajno učestvovanje žena u misijama UN-a i drugim međunarodnim mirovnim i bezbjednosnim misijama

Indikatori ishoda:

[9] Procenat žena na visokim položajima u terenskim misijama UN-a [QN/r]

[10] Procenat terenskih misija sa višim ekspertima za rodna pitanja [QN/r]


Ishod 2.2: Veća zastupljenost i značajno učestvovanje žena u formalnim i neformalnim mirovnim pregovorima i procesima

Indikatori ishoda:

[11a] Zastupljenost žena među medijatorima, pregovaračima i tehničkim ekspertima u formalnim mirovnim pregovorima [QN/r]

[11b] Učestvovanje žena u statusu zvaničnih posmatrača, na početku i na kraju formalnih mirovnih pregovora [QL/r]


Ishod 2.3: Veća zastupljenost i značajno učestvovanje žena na nacionalnom i lokalnom nivou vlasti, kao građana, izabranih zvaničnika i donosilaca odluka

Indikatori ishoda:

[12a] Političko učestvovanje žena u parlamentima i na ministarskim položajima [QN/r]

[12b] Političko učestvovanje žena kao glasača i kandidata [QN/r]


Ishod 2.4: Veće učestvovanje žena i ženskih organizacija u aktivnostima usmjerenim na prevenciju, upravljanje, rješavanje i reagovanje na koflikte i kršenja ljudskih prava žena i djevojaka

Indikator ishoda:

[13] Stepen obuhvaćenosti specifičnih pitanja koja pogađaju žene i djevojke u Opisima poslova i zadataka i u Izvještajima misija Savjeta bezbjednosti [QL/c]


STUB 3: ZAŠTITA

Osigurana je bezbjednost, fizičko i mentalno zdravlje i ekonomska sigurnost žena i djevojaka, kao i pošto-vanje njihovih ljudskih prava

Indikator efekata:

[14] Indeks fizičke bezbednosti žena i djevojaka [QN/s]


Ishod 3.1: Politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava žena i djevojaka zaštićena su i primjenjuju se u nacionalnim zakonima u skladu sa međunarodnim standardima

Indikator ishoda:

[15] Stepen usklađenosti nacionalnih zakona za zaštitu ljudskih prava žena i djevojaka sa međunarodnim standardima [QL/c]


Ishod 3.2: Uspostavljeni su operativni mehanizmi i strukture za jačanje fizičke sigurnosti i bezbjednosti žena i djevojaka Indikatori ishoda:

[16] Učestvovanje žena u sektorima pravosuđa, bezbjednosti i međunarodnim misijama [QN/r]

[17] Postojanje nacionalnih mehanizama za kontrolu nezakonitog malog i lakog oružja [QL/r]


Ishod 3.3: Žene i djevojke izložene riziku imaju pristup uslugama ekonomske podrške

Indikator ishoda:

[18] Procenat (izraženo novčano, prema procjeni) privremenih poslova dodijeljenih ženama i djevojkama u sklopu programa ranog ekonomskog oporavka [QN/r]


Ishod 3.4: Bolji pristup pravdi za žene čija se prava krše

Indikatori ishoda:

[19] Procenat slučajeva seksualnog i rodno zasnovanog nasilja prema ženama i djevojkama, koji su prijavljeni, istraženi i osuđeni [QN/r]

[20] Sati obuke po službeniku o tretiranju slučajeva seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, kada je riječ o donosiocima odluka u bezbednosnim institucijama i pravosuđu, [QN/r]


STUB 4: POMOĆ I OPORAVAK

Specifične potrebe žena i djevojaka zadovoljene u konfliktnim i postkonfliktnim situacijama

Indikatori efekata:

[21a] Stopa smrtnosti majki [QN/i]

[21b] Neto stope upisa u osnovnu i srednju školu, prema polu [QN/i]


Ishod 4.1: Potrebe žena i djevojaka, posebno ugroženih grupa (npr. interno raseljenih, žrtava seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, bivših boraca, izbjeglica i povratnika) obuhvaćene su programima pomoći, ranog oporavka i ekonomske obnove

Indikatori ishoda:

[22a] Procenat budžeta vezan za indikatore, koji se odnosi na pitanja rodne ravnopravnosti u okvirima za strateško planiranje [QN/c]

[22b] Procenat budžeta vezan za ciljane rezultate, koji se odnosi na pitanja rodne ravnopravnosti u okvirima za strateško planiranje [QN/c]

[23a] Procenat ukupnih sredstava isplaćenih organizacijama civilnog društva za bavljenje pitanjima rodne ravnopravnosti [QN/i] [23b] Procenat ukupnih sredstava datih za podršku pitanjima rodne ravnopravnosti, koja su dodijeljena organizacijama civilnog društva [QN/i]

[24a] Procenat sredstava Multidonatorskog trust fonda (MDTF), koja su iskorišćena za pitanja rodne ravnopravnosti [QN/i]

[24b] Procenat ukupne potrošnje na nivou sistema UN-a, koja je usmjerena na podršku pitanjima rodne ravnopravnosti [QN/i]


Ishod 4.2: Postkonfliktne institucije i procesi u oblasti tranzicione pravde, pomirenja i obnove rodno su senzitivni

Indikator ishoda:

[25] Stepen u kome Komisije za istinu i pomirenje uključuju odredbe koje se odnose na prava učestvovanja žena i djevojaka [QL/c]


Ishod 4.3: Programi razoružavanja, demobilizacije i reintegracije i reforme bezbjednosnog sektora obuhvataju bezbjednosne i druge potrebe ženskih bezbjednosnih činilaca, bivših boraca i žena i djevojaka povezanih sa oružanim grupama

Indikatori ishoda:

[26a] Procenat naknada (novčano izraženih, prema procjeni) koje su dodijeljene ženama i djevojkama u sklopu programa oporavka [QN/r]

[26b] Procenat naknada (novčano izraženih, prema procjeni) dodijeljenih ženama i djevojkama u sklopu programa razoružavanja, demobilizacije i reintegracije [QN/r]


(6) Napomena: Vrsta metoda za prikupljanje podataka naznačena je slovima koja prate oznaku „QN“ (kvantitativan) ili „QL“ (kvalitativan):

• “/c” ova oznaka odnosi se na metode analize sadržaja (content analysis), koje će zahtijevati sistematičnu analizu formulacija iz dokumenata;

• “/r” ova oznaka odnosi se na izvještaje (reports), koji će se prikupljati i koji zahtijevaju standardni dogovoreni format;

• “/i” ova oznaka odnosi se na informacione sisteme (information systems), koji treba da postoje za potrebe izvještavanja (tj. finansijsko praćenje, ljudski resursi, informacioni sistemi policije itd.) i

• “/s” ova oznaka odnosi se na ankete (surveys) koje će zahtijevati razvoj metodologije i planiranje.