Indikatori Evropske unije o Rezoluciji Saveta bezbednosti 1325 (2000)

Izvor: Public Policy Institut Wiki
Idi na: navigaciju, pretragu

[Nazad na razgovor]

 1. Broj država partnera sa kojima EU podržava aktivnosti koje unaprjeđuju ulogu žena u miru i bezbjednosti i/ili u razvoju i sprovođenju nacionalnih akcionih planova ili drugih nacionalnih politika za primjenu rezolucija Savjeta bezbjednosti UN-a o ženama, miru i bezbjednosti;
 2. Modaliteti i instrumenti EU, uključujući u to i finansijske instrumente, koje je EU koristila prilikom pružanja podrške ženama, miru i bezbjednosti u državama partnerima;
 3. Broj dijaloga na regionalnom nivou u kojima je posebna pažnja posvećena ženama, miru i bezbjednosti u ishodnim dokumentima, zaključcima i ciljanim rezultatima;
 4. Broj država partnera EU u kojima je rad vezan za žene, mir i bezbjednost koordiniran između partnera iz EU i/ili sa drugim donatorima, kao i vrsta koordinacije;
 5. Broj projekata ili programa u konkretnim sektorima – reforma bezbjednosnog sektora, razoružavanje, demobilizacija i reintegracija, ljudska prava, civilno društvo, zdravstvo i obrazovanje, humanitarna pomoć i razvojna saradnja – koji se sprovode u nestabilnim državama, kao i u državama koje su u konfliktima i u onima koje su tek izašle iz konflikta, koji značajno doprinose rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena ili imaju rodnu ravnopravnost kao svoju glavnu svrhu; ukupan iznos ovog finansiranja i njegov procenat u programima saradnje u datoj državi;
 6. Broj nacionalnih akcionih planova ili drugih strateških dokumenata na nacionalnom nivou ili procedura izveštavanja u državama članicama EU;
 7. Broj i vrsta zajedničkih inicijativa i zajedničkih programa na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u okviru UN-a i drugih međunarodnih organizacija, poput NATO, OEBS-a i Afričke unije ili Svjetske banke i drugih međunarodnih finansijskih institucija (MFI) koje se bave ženama, mirom i bezbjednošću;
 8. Broj i procenat žena medijatora i pregovarača i ženskih organizacija civilnog društva koje su učestvovale u formalnim i neformalnim mirovnim pregovorima uz podršku EU;
 9. Aktivnosti EU koje podržavaju učestvovanje žena u mirovnim pregovorima;
 10. Broj i vrsta sastanaka delegacija EU, ambasada država članica EU i Zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike EU (ZBOP) sa ženskim grupama i/ili nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima vezanim za žene, mir i bezbjednost;
 11. Odnos broja žena i muškaraca među šefovima diplomatskih misija i delegacija EK, zaposlenima koji učestvuju u mirovnim operacijama UN-a i misijama ZBOP-a na svim nivoima, uključujući u to i vojne i policijske službenike;
 12. Odnos broja žena i muškaraca koji su posebno obučavani u oblasti rodne ravnopravnosti u diplomatskom osoblju, civilnom i vojnom osoblju zaposlenom u institucijama država članica i u institucijama Zajednice, kao i u vojnom i policijskom osoblju koje učestvuje u mirovnim operacijama UN-a i misijama ZBOP-a;
 13. Broj i procenat misija i operacija ZBOP-a čiji mandati i dokumenti planiranja uključuju jasno pozivanje na rodna pitanja/pitanja vezana za žene, mir i bezbjednost, i koje zaista izvještavaju o tome;
 14. Broj i procenat misija i operacija ZBOP-a, koje uključuju savjetnike ili kontakt osobe za rodna pitanja;
 15. Broj slučajeva seksualnih zloupotreba ili eksploatacije koje su počinili zaposleni ZBOP-a, a koji su istraženi i protiv kojih su preduzete mjere;
 16. Procenat izvještaja specijalnih predstavnika EU, koji uključuju posebne podatke o ženama, miru i bezbjednosti;
 17. Odnos (broj i procenat) država porijekla žena i muškaraca tražilaca azila koji su stekli status izbjeglice ili koji su koristili subsidijarnu zaštitu.