Međunarodnih dokumenata

Izvor: Public Policy Institut Wiki
Idi na: navigaciju, pretragu

[Nazad na razgovor]

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 11/81); Opcioni protokol uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 13/02); Opšta preporuka broj 30 uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena; Pekinška deklaracija i Platforma za akciju, usvojena na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama, 1995. godine; Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; Rezolucija Generalne skupštine UN 2200 A (XXI), 1966 ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 7/71); Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 4/01); Najrobijska pravila o poboljšanju budućeg položaja žena, UN, 1985; Bečka deklaracija i Akcioni program UN, 1993; Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka, usvojena na zasijedanju Generalne skupštine UN, 1948; Milenijumski ciljevi razvoja UN, usvojeni na Milenijumskom samitu UN (2000); Rezolucija A/RES/53/144 Generalne skupštine UN o braniteljima i braniteljkama ljudskih prava; Rezolucija A/RES/68/181 Generalne skupštine UN o braniteljima i braniteljkama ženskih ljudskih prava; Rezolucija 1325 SB UN (2000); Rezolucija 1820 SB UN (2008); Rezolucija 1888 SB UN (2009); Rezolucija 1889 SB UN (2009); Rezolucija 1960 SB UN (2010); Rezolucija 2106 SB UN (2013); Rezolucija 2122 SB UN (2013); Rezolucija 2242 SB UN (2015); Rezolucija Generalne skupštine UN, A/64/L.56 (2010); Transformacija našeg svijeta: 2030. Agenda za održivi razvoj UN (A/RES/70/1 2015); Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Savjet Evrope, 1950, izmenjena u skladu sa Protokolom broj 11 ("Službeni list SCG - Međunarodni ugovori", broj 9/03, 5/05 i 7/05 - ispravka); Deklaracija o jednakostima između žena i muškaraca kao fundamentalni kriterijum demokratije, Savjet Evrope, 1997; Konvencija o političkim pravima žena, 1953; Deklaracija o politici suprotstavljanja nasilju prema ženama u demokratskoj Evropi, EU, 1993; Povelja za evropsku bezbjednost, 1999; Univerzalna deklaracija o demokratiji, 1997; Rezolucija 2025 Evropskog parlamenta "O učešću žena u mirnom rješavanju sukoba" (2000); Rezolucija 1464 Savjeta Evrope "Žene i religija u Evropi" (2005); Rezolucija 1580 Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope "Opasnosti od kreacionizma u obrazovanju" (2007); Deklaracija Ujedinjenih nacija o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i društvenih organa kojom se unaprjeđuju i štite univerzalno priznata ljudska prava i osnovne slobode (2004); Izvještaj o održivom razvoju Ujedinjenih nacija (1994); Konvencije o statusu izbjeglica i njenih protokola ("Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 6/01); Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika suvozemnih vojnih snaga - I Ženevska konvencija ("Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori", broj 7/60); Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca pomorskih oružanih snaga - II Ženevska konvencija ("Službeni list FNRJ", broj 24/50); Ženevska konvencija za postupanje sa ratnim zarobljenicima - III Ženevska konvencija ("Službeni list FNRJ", broj 24/50); Ženevska konvencija o zaštiti civila za vrijeme rata - IV Ženevska konvencija ("Službeni list FNRJ", broj 24/50); Dopunski protokol uz ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba - Protokol I ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 16/78); Dopunski protokol uz ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba - Protokol II ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 16/78); Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 16/78); Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka ("Službeni glasnik FNRJ", broj 2/50); Međunarodna konvencija protiv uzimanja talaca ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 9/91); Konvencija o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici ("Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori, broj 4/2013"); OEBS-ov Akcioni plan 2004. za unaprjeđenje ravnopravnosti polova (OEBS - Rješenje broj 14/04, Ministarsko vijeće, Sofija, 2004); Direktiva 40-1 NATO i PzM o ugradnji Rezolucije 1325 SB UN i perspektivama rodne ravnopravnosti u komandnoj strukturi NATO, uključujući i mjere za zaštitu žena tokom oružanog sukoba (Bi-SC Directive 40-1, NATO, September 2009).