Više informacija o rezolucijama

Izvor: Public Policy Institut Wiki
Idi na: navigaciju, pretragu

[Nazad na razgovor]

RSB 1820 (2008) tretira pitanja seksualnog nasilja u konfliktnim i post-konfliktnim situacijama i naglašava značaj prevencije seksualnog nasilja nad ženama i kažnjavanja učinilaca.

RSB 1888 (2009) se oslanja na RSB 1820 i posebnu pažnju poklanja zaštiti žena i djevojčica od seksualnog nasilja u oružanim sukobima. Ona zahtijeva imenovanje specijalnog predstavnika generalnog sekretara, kao i formiranje ekspertskih timova, koji bi djelovali u okviru Ujedinjenih nacija na terenu, u cilju djelotvornije koordinacije, primjene i izvještavanja o primjeni RSB 1820.

RSB 1889 (2009) stavlja akcenat na zaštitu žena i djevojčica u post-konfliktnim situacijama. Ona poziva na preduzimanje dodatnih mjera za povećanje učešća žena u svim fazama: rješavanju sukoba, post-konfliktnom planiranju i izgradnji mira, uključujući donošenje političkih i ekonomskih odluka, suzbijanje stereotipa i promovisanje ženskog liderstva i kapaciteta, upravljanje programima pomoći, te podršku ženskim organizacijama.

RSB 1960 (2010) poziva na stvaranje konkretnih koraka i institucionalnih mehanizama za prevenciju i zaštitu od seksualnog nasilja u sukobima, kao ozbiljne povrede ljudskih prava i međunarodnog prava, a donesena je kao odgovor na spor napredak u rješavanju pitanja seksualnog nasilja u oružanim sukobima, posebno nad ženama i djecom.

RSB 2106 (2013) ukazuje na spor napredak u primjeni važnih aspekata RSB 1960 i poziva na preduzimanje djelotvornih mjera u procesuiranju i reagovanju na slučajeve seksualnog nasilja, što bi znatno doprinijelo održavanju međunarodnog mira i sigurnosti.

RSB 2122 (2013) poziva na kontinuiranu primjenu RSB 1325 i nacionalnih akcionih planova, te unapređenje sistema koordinacije, monitoringa i evaluacije. Poseban fokus stavlja na žensko liderstvo i veće učešće žena u praćenje napretka u rješavanju konflikata i očuvanju mira.

RSB 2242 (2015), osma rezolucija Savjeta bezbjednosti o ženama, miru i bezbjednosti, predstavlja učešće žena kao centralnu komponentu napora za rješavanje izazova sadašnjeg globalnog konteksta, uključujući i porast nasilnog ekstremizma, klimatskih promjena i velikog broja raseljenih osoba. Ona jasno pokazuje suštinsku vezu između učešća žena i održivog mira i bezbjednosti. Rаdi sprovođenjа RSB 1325 Savjet bezbjednosti je, 2002. godine, podstаkаo zemlje člаnice, civilno društvo i druge relevаntne аktere dа rаzviju strаtegije i аkcione plаnove, dok je Generаlni sekretаr UN, u izvještaju iz oktobrа 2004. godine, pozvаo sve zemlje člаnice dа pripreme nаcionаlne аkcione plаnove rаdi odlučnijeg sprovođenjа RSB 1325.

Evropska unija u okviru Zаjedničke bezbjednosne i odbrаmbene politike (CSDP) od budućih članica traži usklađivanje sa pravilima koja postoje u ovoj oblasti. Sadržina, koncept i logika ovih pravila zasniva se, između ostalog, i na političkim kriterijumima koji podrazumijevaju da je obaveza svake od budućih članica EU poštovanje evropskih vrijednosti, u koje svakako treba ubrojati i zabranu diskriminacije. Tako je pitanje položaja žena u uniformi vezano za opšte pravilo o nediskriminisanju i, naravno, ima svoje značajno mjesto i u sektoru bezbjednosti. U ovom segmentu ne postoji standard EU, ali se zato kao veoma važno pitanje preporučuje primjena RSB 1325. U procesu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, Poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika zvanično je otvoreno 24. juna 2014. godine.

NATO je državama članicama 2007. predložio da razviju praktične predloge za primjenu RSB 1325, a u septembru 2009. godine je donio Stratešku komandnu direktivu (BI-SCD 40-1)2 kojom se sve zemlje člаnice NATO i Pаrtnerstva zа mir upućuju da obezbijede implementaciju RSB 1325 i integrišu rodnu perspektivu u sistem odbrane. Ova direktiva se odnosi na NATO komandne strukture, uključujući Savezničku komandu za operacije i Savezničku komandu za transformaciju, kao i sve ostale komandne sturkture NATO, zatim na sve zemlje članice NATO, kao i zemlje članice PzM. Usvajanjem Direktive 40-1 uspostavljene su i tri nove dužnosti: savjetnik/ca za rodnu ravnopravnost na strateškom, operativnom i taktičkom nivou, kao i obavezne obuke iz oblasti rodne perspektive i RSB 1325 za koje će biti zaduženi obučeni treneri/ice za rodna pitanja u lancu komandovanja. U svim NATO komandama kao i u NATO vođenim operacijama imenovane su osobe na dužnosti rodnih savjetnika na različitim nivoima.

Odbor za pitanja žena u NATO snagama (Committee on Women in the NATO Forces – CWINF), koji je imao zadatak da osigura ravnopravnost polova u NATO-u, osnovan je u julu 1976. godine, a od 1998. godine njegov rad podržava Kancelarija za žene u NATO snagama. U maju 2009. godine mandat CVINF je proširen sa ciljem da podrži integraciju rodne perspektive u vojnim operacijama NATO-a, posebno da podrži primjenu RSB 1325 i RSB 1820, i tada je Odbor preimenovan u Odbor NATO-a za rodne perspektive (NATO Committee on Gender Perspectives – NCGP).

Generalni sekretar NATO-a je 2012. godine imenovao Specijalnu predstavnicu NATO-a za žene, mir i bezbjednost. Njeno imenovanje je pokazalo koliko NATO vrjednuje doprinos žena u svojim oružanim snagama i operacijama i njihovu važnu ulogu u prevenciji i rješavanju sukoba, kao i da će ta pitanja biti još bolje uzeta u obzir na najvišem političkom nivou. Njen mandat uključuje i podizanje svijesti o politici i aktivnostima NATO-a u ovoj oblasti, obezbjeđujući njihovu koordinaciju i saradnju sa Ujedinjenim nacijama i drugim relevantnim organizacijama.

OEBS-ov pristup bezbjednosti ima za cilj sprječavanje i sveobuhvatno rješavanje sukoba, što uključuje punu integraciju žena u ove procese, pa je za OEBS RSB 1325 jedan od važnih instrumenata za postizanje cilja. Generalni sekretarijat ove organizacije objavio je Studiju koja sadrži analizu 27 nacionalnih akcionih planova za implementaciju Rezolucije 1325 u zemljama OEBS-a.

Tri su ključna područja za primjenu RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija:

  • povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima;
  • zaštita žena i djevojaka u konfliktnim zonama;
  • integracija rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacije.

Akcioni plan za primjenu RSB 1325 u Crnoj Gori ima za cilj da obuhvati i razradi ova područja, kao i područje mehanizama za primjenu RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija.

Svi izrazi koji se, u ovom Akcionom planu, koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.


2 Bi-Strategic Command Directive (BI-SCD) 40-1