Razgovor:Nacrt akcionog plana za implementaciju Rezolucije SB UN 1325 u Crnoj Gori

Izvor: Public Policy Institut Wiki
Izmena od 17:54, 11. septembar 2016.; Mina (razgovor | doprinosi)

(razl) ← Starija izmena | Tekuća izmena (razl) | Novija izmena → (razl)
Idi na: navigaciju, pretragu

Vaše komentare sugestije i primjedbe možete dati od 8. avgusta do 8. septembra 2016.godine.

 1. Kliknite Otvori nalog (Za sva tehnička pitanja vezana za wiki stranicu možete se obratiti na mejl info@inepa.si)
 2. Unesite potrebne podatke i sačuvajte ih klikom na Otvori nalog
 3. Kliknite na link: Razgovor:Nacrt akcionog plana za implementaciju Rezolucije SB UN 1325 u Crnoj Gori
 4. Kliknite Uredi (na desnoj strani naslova)
 5. Upišite komentar
 6. Kliknite Sačuvaj stranicu

Takođe Vaše komentare možete poslati na email adresu info@inepa.si Instituta za elektronsku participaciju koji administrira wiki stranicu. Komentari koji nam budu stizali putem emaila biće objavljeni ovdje. Kada budete slali komentare putem wiki stranice ili emaila molimo Vas da poštujete standarde online komunikacije u procesu konsultacije.

Vaši komentari, sugestije i primjedbe na predlog NAP-a biće proslijeđeni i razmatrani od strane Ministarstva odbrane.

Takođe možete pristupiti Nacrtu i u doc formatu ovdje.

Uvod

Bečka deklaracija1 i program djelovanja, usvojeni na Svjetskoj konferenciji o ljudskim pravima u Beču (jun 1993) i potvrđeni na 48. zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (rezolucija 48/121), izražavajući zabrinutost različitim oblicima diskriminacije i nasilja kojima su žene širom svijeta i dalje izložene, potvrđuju da su ljudska prava žena i ženske djece neotuđivi, nedjeljivi i sastavni dio opštih ljudskih prava, kao i da su "kršenja ljudskih prava žena u situacijama oružanih sukoba kršenja osnovnih principa međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava".


Komentar Ivana Petrović: U podvučenom dijelu Bečke deklaracije, gdje se pominju pravne mjere, smatram da posebnu pažnju treba obratiti na obrazovanje i vaspitanje, kako djece tako i odraslih. Saglasna sam da treba poboljšati uslove materinstva na način što će se ženama koje imaju bračnu zajednicu i uspjele da se ostvare kao majke posvetiti posebna pažnja, kako na njihov život u samoj porodici, tako i na radu. Takođe, smatram da treba pružiti podršku ženama koje imaju status udovice, razvedne žene, kao i sve ostale žene koje nisu uspjele da osnuju bračnu zajednicu, a žele da se ostvare kao majke, da i u takvim slučajevima treba pružiti podršku. Dakle, svim ovim kategorijama žena koje žele da se i u svojem budućem životu ostvare kao majke, omogućiti im i stvoriti uslove da odgajaju i podižu dijete ili djecu, bez osjećaja odbacivanja, prigovora i osude porodice i okoline, a tako i na polsu.


Pekinška deklaracija i Platforma za akciju, dokument usvojen na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama (Peking, 1995), u poglavlju: Žene i oružani sukobi, konstatuje da je mir na lokalnom, državnom, regionalnom i globalnom nivou moguće postići i da je on neodvojivo povezan sa napretkom žena i poziva na preduzimanje sveobuhvatnih institucionalnih promjena kako bi se smanjili vojni izdaci i omogućila globalna promocija ljudskih prava i nenasilnog rješavanja konflikata. Deklaracija, takođe, naglašava da je neophodno obezbijediti učešće žena u procesima zaključivanja mira i rješavanja konflikata, kao i zaštitu žena u ratnim područjima i izbjegličkim logorima.


Komentar Ivana Petrović: Podržavam stav o "smanjenju vojnih izdataka i omogućavanje globalne promocije ljudskih prava i nenasilnog rješavanja konflikata". Da li se stav iz ovog segment može usaglasiti sa dijelom: Aktivnosti na primjeni RSB 1325, gdje se detaljno navode sve aktivnosti Ministarstvo odbrane, Vojska CG, MUP, Uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Uprava carina i insistira se na jačanju kapaciteta u ljudskim resursima koji će biti usmjerieni ka rodnoj ravnoprvanosti, njihovoj edukaciji i ostalim ulaganjima na osposobljavanju vojske i policije? Takođe, mišljenja sam da se u dijelu vojnih izdataka kako na globalnom, što mislim da je nemoguća misija kada su u pitanju velike vojne sile, tako i na nivou države treba insistirati na smanjivanju naoružanja i svih sredstava koja ugrožavaju ljudske živote, kao i prirodu sa florom i faunom.


Izgrаdnjа sаvrеmеnоg društvа zаvisi, između ostalog, i оd žеnskih rаdnih spоsоbnоsti, njihоvih iskustаvа i stаvоvа. Nеdоstаtаk rаvnоtеžе izmеđu društvеnоg uticаја žеnа i muškаrаcа znаči rеdukciјu u mnоgim mоgućnоstimа društvа. »Ljudska bezbjednost u njenom najširem smislu obuhvata daleko više od odsustva nasilnog sukoba. Ona obuhvata ljudska prava, dobru vladavinu, pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, kao i stvaranje uslova kojima će svaki/a pojedinac/ka imati šansu i izbore da ostvari njegov ili njen vlastiti potencijal. Svaki korak u ovom pravcu je takođe i korak ka smanjenju siromaštva, postizanju ekonomskog rasta i sprječavanju sukoba. Sloboda od uskraćenosti, sloboda od straha i sloboda za buduće generacije da naslijede zdravu životnu sredinu – ovo su međusobno povezani blokovi ljudske - te stoga i nacionalne bezbjednosti« - rekao je 2000. godine tadašnji Generalni sekretar UN Kofi Anan.

Te godine je Savjet bezbijednosti Ujedinjenih nacija, prvi put na tako visokom nivou, zagovarao uključivanje žena u mirovne procese i u primjeni mirovnih sporazuma i jednoglasno usvojio Rezoluciju 1325 (2000) – Žene, mir i bezbjednost (u dаljem tekstu: RSB 1325). Usvajanjem RSB 1325 Savjet bezbjednosti je prepoznao nesrazmjeru između stvarnog položaja i moguće uloge žena u oblasti mira i bezbjednosti, specifični uticaj oružanog sukoba na žene i djevojčice, kao i vаžnost uloge ženа u izgrаdnji mirа i postkonfliktnom oporаvku zemlje. Kada se ima u vidu činjenica da je u posljednjim decenijama priroda rata izmijenjena i da su civilne osobe sve češće izložene ratnim dejstvima usvajanje RSB 1325 dobija na značaju. Povećana zaštita žena i djevojčica, kako u konfliktnim, tako i u postkonfliktnim situacijama, je neophodna jer se žene i djevojčice uključuju u ratne sukobe, a zlostavljanje i silovanje žena i djevojčica širom svijeta je postalo važno oružje rata i jedan od metoda ekstremne torture. Značaj RSB 1325 se ogleda i u donošenju pratećih rezolucija koje se oslanjaju na nju. To su rezolucije 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) i 2242 (2015).

Više informacija o rezolucijama


1 "Ljudska prava žena i ženske djece neotuđiv su, integralni i nedjeljiv dio opštih ljudskih prava. Puno i ravnopravno učestvovanje žena u političkom, građanskom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou te iskorjenjivanje svih oblika diskriminacije po osnovu pola, prioritetni su zadaci međunarodne zajednice. Nasilje po osnovu pola i svi oblici polnog zlostavljanja i iskorištavanja, uključujući ona koja su posljedica kulturnih predrasuda i međunarodne trgovine, nespojivi su s dostojanstvom i vrijednošću ljudske osobe, pa se moraju iskorijeniti. To se može postići pravnim mjerama, državnim akcijama i međunarodnom saradnjom u područjima kao što su ekonomski i društveni razvoj, vaspitanje i obrazovanje, zaštita materinstva, zdravlja i socijalna podrška." Bečka deklaracija, stav 18.

Normativni okvir

Ustav Crne Gore garantuje ravnopravnost žena i muškaraca, obavezuje državu da razvija politiku jednakih mogućnosti, zabranjuje svaki vid neposredne ili posredne diskriminacije, utvrđuje mogućnost uvođenja posebnih mjera čiji je smisao da se izgrade pretpostavke za ostvarivanje nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti i zaštite lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju (član 18 i član 8).

Ustav izričito propisuje da su potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni dio unutrašnjeg pravnog poretka, imaju primat nad domaćim zakonodavstvom i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drukčije od unutrašnjeg zakonodavstva (član 9).

Brojnim međunarodnim dokumentima ustanovljene su obaveze država potpisnica da unaprjeđuju rodnu ravnopravnost, te da preduzimaju aktivnosti i usvajaju mjere usmjerene na stvaranje jednakih mogućnosti i otklanjanje svih oblika diskriminacije.

Crna Gora je potvrdila veliki broj međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima usvojenih pod okriljem Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope. Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencija o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) su jedne od najvažnijih.

Unutrašnje zakonodavstvo obezbjeđuje pretpostavke za ostvarivanje zaštite od diskriminacije i ljudske bezbjednosti nizom sistemskih zakona koji regulišu ovu oblast.

Učešće žena na pozicijama donošenja odluka

U Crnoj Gori članom 18 Ustava propisano je da „država јemči ravnopravnost žene i muškaraca i razviјa politiku јednakih mogućnosti”, ali šanse žena i muškaraca da ostvare određene položaje u zajednici ili da učestvuju u određenim oblastima društvenog života, još uvijek, u cnogorskom društvu nijesu jednake. Ove rodne nejednakosti predstavljaju nejednaku moć da se donose odluke u javnom životu, nejednake mogućnosti da se uživaju ista prava, nemogućnost da se imaju jednake obaveze i odgovornosti ili da se dostignu jednake dobiti na osnovu učešća u zajednici.


Komentar Ivana Petrović: Zašto je to tako „JOŠ UVIJEK“ u crnogorskom društvu? Čija MOĆ i volja nedostaju da se „dostignu jednake dobititi na osnovu učešća u zajednici“ i da se rodne nedjnakosti smanje i izgube u crnogorskom društvu?


No, da postoji raskorak između normativnog i stvarnog govori statistika:

 • Od ukupno 620 029 stanovnika 313 793 su žene ili 50,61%, a 49,39% ili 306 236 su muškarci;
 • Prosječna zarada žena u Crnoj Gori je za 14% niža od prosječne zarade muškaraca što znači da bi žene na godišnjem nivou primile istu zaradu kao muškarci morale bi raditi još 51 dan, odnosno za njih bi godina morala da traje 416 dana;
 • Među korisnicima penzije je 46 509 muškaraca i 28 561 žena;
 • Među titularima imovine žene čine 4% među vlasnicima kuća, 8% među vlasnicima imanja (zemljišta) i 14% među vlasnicima vikendica;
 • Među vlasnicima poslovnih subjekata u Crnoj Gori žena je svega 9,6%.

U Skupštini Crne Gore ima 81 poslanik od kojih je 14 poslanica ili 17,28%. Predsjednik i tri potpredsjednika Skupštine su muškarci. Skupština crne Gore ima 15 stalnih radnih tijela i na čelu samo dva su žene (Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Odbora za rodnu ravnopravnost).

Predsjednik Vlade i četiri potpredsjednika su muškarci. Vlada Crne Gore ima ukupno 17 ministarskih mjesta, a 4 žene obavljaju ministarsku funkciju: ministarka odbrane, ministarka nauke, ministarka rada i socijalnog staranja i ministarka bez portfelja. Na čelu generalnih direktorata se nalazi preko 44% žena (ranije pomoćnice ministra).

Podaci iz Uprave policije govore da je samo 9,14% žena na policijskim poslovima, kao i da su 13 žena i 41 muškarac pripravnice/ci sa Policijske akademije.

zvanje muškarci žene ukupno
Direktor 1 0 1
Pomoćnik direktora 4 0 4
Glavni policijski inspektor 36 0 36
Glavni policijski savjetnik 1 1 2
Viši policijski inspektor I klase 82 15 97
Viši policijski savjetnik I klase 1 0 1
Viši policijski inspektor 96 21 117
Viši policijski savjetnik 1 7 8
Samostalni policijski inspektor 142 31 173
Samostalni policijski savjetnik 3 3 6
Policijski inspektor I klase 113 12 125
Policijski inspektor 26 8 34
Policijski savjetnik 0 0 0
Mlađi policijski inspektor 42 11 53
Stariji policijski narednik I klase 60 6 66
Stariji policijski narednik 40 4 44
Policijski narednik 44 9 53
Stariji policajac I klase 2760 183 2943
Stariji policajac 30 17 47
Policajac 115 31 146
Samostalni savjetnik III 2 1 3
Savjetnik I 0 2 2
Ukupno 3599 362 3961

U Vojsci Crne Gore u kojoj, na dan 11. aprila 2016.godine, u Ministarstvu odbrane ima 43,41% žena, u Vojsci Crne Gore ima 8,83% žena, od toga su 8 žena oficiri, 17 žena podoficiri, 37 žena su vojnici po ugovoru i 99 žena su civilna lica.Na nivou sistema odbrane ima 12,30% žena.

U diplomatsko- konzularnim predstavništvima Crne Gore žene čine 43% od svih uposlenih, a znatno su podzastupljene na višim pozicijama (17,6% na ambasadorskim mjestima).

Sudska vlast, kao treći konstitutivni dio ukupne političke vlasti, nesumnjivo da ima izuzetan značaj u svakom društvu, jednako kao i pojedinci/ke koji obavljaju određene funkcije u ovoj oblasti.

Žene su direktni nosioci odgovornih funkcija u oblasti sudstva tako da one čine 63,16% sastava Vrhovnog suda, 60% Upravnog suda, 46,15% Apelacionog suda, 56,25% Privrednog suda, 69,44% Višeg suda u Podgorici, 41,17% Višeg suda u Bijelom Polju, dok je 57, 64% žena u sastavu 15 osnovnih sudova. To znači da od 255 osoba koje vrše sudsku vlast u Crnoj Gori njih 148 su žene, što čini 58,04%. Slična je situacija i u crnogorskom tužilaštvu u kome žene čine 60% od ukupnog broja osoba sa tužilačkom funkcijom.

Na nivou lokalnih samouprava su realizovane aktivnosti za unaprjeđenje normativnih i institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou. Memorandum o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava potpisale su sve opštine (ukupno 23), formirani su savjeti za rodnu ravnopravnost u 11 opština, imenovani/e koordinatori/ke za rodnu ravnopravnost u 20 opština, otvorene kancelarije za rodnu ravnopravnost u pet opština, usvojeni lokalni akcioni planovi za rodnu ravnopravnost u 10 opština i usvojene odluke o rodnoj ravnopravnosti u 13 opština. U šest opština postoji posebna budžetska linija za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti. U skupštinama opština u prosjeku je 26,52% žena. Na čelu tri opštine (Kolašin, Gusinje i Herceg Novi) su žene, dok su žene na čelu dvije skuštine opština (Nikšić i Šavnik).

Aktivnosti na primjeni RSB 1325

Na primjeni RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija u Crnoj Gori su do sada aktivnosti realizovale državne institucije i nevladine organizacije.

Vlada Crne Gore je 2008. godine usvojila prvi četvorogodišnji Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR), a 2013. godine je usvojila i drugi PAPRR. Oba ova dokumenta su kao sastavni dio političkog i pravnog sistema Crne Gore povezani sa ostalim usvojenim razvojnim dokumentima, strategijama, politikama. PAPRR obuhvata ciljeve i mjere za postizanje rodne ravnopravnosti u svim oblastima društvenog života, a naročito u oblasti rada, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, zaštite od nasilja nad ženama, kulture, kao i zastupljenosti žena i muškaraca u procesima odlučivanja na svim nivoima i u svim područjima društvenog života, počev od normiranja do primjene kroz konkretne aktivnosti definisane akcionim planovima u pojedinim oblastima. Primjena RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija je prepoznata u ovim dokumentima.

Saradnja institucionalnih mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti (vladinih i parlamentarnih) iz zemalja regiona započela 2000. godine i vremenom je saradnja pojačana i osnažena. Važna oblast saradnje je i primjena RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija.

Više informacija o aktivnostima o primjeni RSB UN 1325

Akcioni plan za primjenu RSB 1325

Akcioni plan za primjenu RSB 1325 za period 2016-2017.
Redni broj Cilj Aktivnost Nosioci odgovornosti i saradnici

Komentar se odnosi na slabu uključenost medija u oblasti nosioca odgovornosti i saradnika. Posebno kod aktivnosti koje se tiču podizanja svijesti gdje se ne stavlja naglasak na potrebu za medijskom kampanjom i promovisanjem.

Takođe je potrebno uključiti i akademsku zajednicu, posebno fakultete koji se svojim usmjerenjem posebno dotiču oblasti kojom se bavi Rezolucija 1325.

Indikatori Vremenski okvir Izvori finansiranja
Redni broj
1. Obezbijediti institucionalne mehanizame za sprovođenje Akcionog plana za primjenu RSB 1325 1.1. Donošenje Odluke Vlade o obrazovanju Multisektorskog koordinacionog tijela za sprovođenje Akcionog plana
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
- Vlada

- ministarstava i drugi subjekati koji su nosioci aktivnosti predviđenih Akcionim planom

Donešena Odluka III kvartal 2016. Nijesu potrebna sredstva
1.2. Donošenje akcionih planova na nivou institucija
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
ministarstava i drugi subjekati koji su nosioci aktivnosti predviđenih Akcionim planom - Broj donešenih akcionih planova IV kvartal 2016.
1.3. U sektoru bezbjednosti ( u Ministarstvu odbrane, Vojsci Crne Gore, MUP-u, Upravi policije, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Upravi carina, Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija) uspostaviti "osobe od povjerenja" sa mandatom na četiri godine.
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
Ministarstvo odbrane, Vojska CG, MUP, Uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Uprava carina, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija - Broj obuka za"osobe od povjerenja"

-Broj osoba koje su prošle obuku

- Uspostavljene "osobe od povjerenja"

I kvartal 2017.
1.4. U sektoru bezbjednosti uspostaviti evidenciju po polu i rodno razvrstanu statistiku.
Komentar Ivana Petrović: Zašto samo u ovim institucijama? Šta je sa ostalim organima državne uprave, zašto i u njima da se ne sprovodi polna i rodna statistika?
Ministarstvo odbrane, Vojska CG, MUP, Uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Uprava carina, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, u saradnji sa Odjeljenjem za pitanja rr MLJMP Uspostavljena evidencija po polu i rodno razvrstana statistika Do kraja III kvartala 2016. Redovna budžetska sredstva
1.5. Kontinuirano vođenje evidencije o zastupljenosti pripadnica ženskog pola u sistemu bezbjednosti, njihovom školovanju, usavršavanju i vođenju u karijeri, uključujući i učešće u multinacionalnim operacijama, učešće u civilnim misijama i u međunarodnim aktivnostima.
Komentar Ivana Petrović: O ovom segmentu dala sam mišljenje u napomeni kod Uvoda.
Ministarstvo odbrane, Vojska CG, MUP, Uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Uprava carina Broj uspostavljenih evidencija Kontinuirano Redovna budžetska sredstva
1.6. Osnovati ad hoc poslaničku grupu u Skupštini Crne Gore koja će pomagati u promociji RSB 1325 i primjeni Akcionog plana.
Komentar Ivana Petrović: Saglasna.
Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore - Osnovana ad hoc poslanička grupa

- Broj poslanika/ca u ovoj grupi

Do kraja I kvartala 2017. Nijesu potrebna sredstva
1.7. Sprovoditi obuku rukovodilaca u svim institucijama predviđenim za sprovođenje Akcionog plana, radi obezbjeđivanja uslova i stvaranja povoljnog institucionalnog okruženja i infrastrukturne podrške za sprovođenje utvrđenih aktivnosti.
Komentar Ivana Petrović: Saglasna.
Odjeljenje za pitanja rr MLJMP u saradnji sa institucijama predviđenim za sprovođenje Akcionog plana, Upravom za kadrove, NVO i akademskom zajednicom - Broj organizovanih obuka

- Broj osoba koje su prošle obuku

Kontinuirano
2. Jačati rodnu perspektiu kroz učešće u međunarodnim aktivnostima na primjeni RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija 2.1. Integrisati rodnu perspektivu u međunarodne aktivnosti u kojima će učestvovati Crna Gora
Komentar Ivana Petrović: Saglasna.
MO, MUP, MVPEI, MLJMP - Podaci o međunarodnim aktivnostima iskazani kroz rodnu statistiku

- Broj aktivnosti koje su orodnjene

Kontinuirano
2.2. Međunarodno umrežavanje potencijalnih kandidatkinja za liderske pozicije kako bi se razmijenila najbolja iskustva i prakse
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
Odjeljenje za pitanja rr MLJMP, NVO, Međunarodne organizacije - Broj sastanaka na međunarodnom nivou

- Broj žena uključenih u procese umrežavanja

- Broj zajednički pokrenutih inicijativa

Kontinuirano
2.3. Organizovati posjete, zajedničke sastanke i konferencije za subjekte bezbjednosti na međunarodnom nivou, razmenjivati publikacije i rezultate istraživanja
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MO, MUP, MVPEI, MLJMP, Međunarodne organizacije - Broj posjeta

- Broj osoba koje su učestvovale u aktivnostima

- Broj zajedničkih sastanaka

- Broj razmijenjenih publikacija

- Broj medijskih izvještaja

Kontinuirano
3. Integrisati rodnu perspektivu u programe obrazovanja u primjeni RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija 3.1. Organizovati edukacije za mir i nenasilje u školama, kao i o RSB 1325 i njoj pratećim rezolucijama
Komentar Ivana Petrović: Saglasna.
Ministarstvo prosvjete, MLJMP u sardanji sa akademskom zajednicom i NVO - Broj realizovanih seminara/radionica

- Broj djece koja je prošla edukaciju

- Broj podijeljenog štampanog materijala

Kontinuirano
3.2. Organizovati edukacije pripadnika/ca sektora bezbjednosti o RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija, sa posebnim akcentom na područja ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava, rodno uslovljenog nasilja, seksualnog nasilja, trgovine ljudima
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MLJMP, MO, MUP, MVPEI, GSV, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima,Vojska CG, Uprava policije, ANB, Uprava carina, Policijska akademija, Privatne škole za obuku zaštitara u saradnji sa NVO - Broj kreiranih modula za obuke

- Broj sprovedenih obuka- Broj osoba koje su prošle obuke

Kontinuirano
3.3. Organizovati edukacije pripadnika/ca mirovnih i humanitarnih misija na teme: žene u ratnim i poratnim situacijama i u operacijama podrške miru, nasilje nad ženama i djecom, specifične potrebe lokalnih žena
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije, Policijska akademija u saradnji sa NVO - Broj kreiranih modula za obuke

- Broj sprovedenih obuka

- Broj osoba koje su prošle obuke

Kontinuirano
3.4. Organizovati edukacije „osoba od povjerenja“
Komentar Ivana Petrović: Saglasna.
Ministarstvo odbrane, Vojska CG, MUP, Uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Uprava carina, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Policijska akademija u saradnji sa NVO - Broj kreiranih modula za obuke

- Broj sprovedenih obuka

- Broj osoba koje su prošle obuke

Kontinuirano
3.5. Organizovati edukacije o RSB 1325 i njoj pratećim rezolucijama u okviru pripreme za odlazak na mandat u diplomatsko- konzularnu mrežu
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MVPEI, MO, MUP, Diplomatska akademija - Broj kreiranih modula za obuke

- Broj sprovedenih obuka

- Broj osoba koje su prošle obuke

Kontinuirano
3.6. Organizovati edukacije o RSB 1325 i njoj pratećim rezolucijama za zaposlene u pravosuđu
Komentar Ivana Petrović: Saglasna.
MLJMP, Ministarstvo pravde, Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije u saradnji sa NVO i međunarodnim organizacijama - Broj kreiranih modula za obuke

- Broj sprovedenih obuka

- Broj osoba koje su prošle obuke

Kontinuirano
4. Uvesti rodno balansiranu zastupljenost u aktivnosti sistema bezbjednosti 4.1. Sprovoditi kampanje kojima će se promovisati učešće žena na mjestima odlučivanja u sistemu bezbjednosti, kao i o značaju integrisanja rodne perspektive u institucijama sistema bezbjednosti
Komentar Ivana Petrović: Saglasna.
MLJMP, MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije, ANB, Uprava carina - Broj organizovanih okruglih stolova, konferencija i sastanaka

- Broj medijskih izvještaja

- Broj podijeljenog reklamnog materijala

Kontinuirano
4.2. Izraditi godišnje akcione planove za postizanje rodne ravnopravnosti na nivou institucija
Komentar Ivana Petrović: Saglasna.
MLJMP, MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije, ANB, Uprava carina, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija - Broj usvojenih AP

- Broj realizovanih aktivnosti iz AP

I kvartal 2017. i 2018. Redovna budžetska sredstva
4.3. Uvesti posebne mjere kako bi se povećao broj žena na rukovodećim mjestima u sistemu bezbjednosti
Komentar Ivana Petrović: Saglasna.
MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije, ANB - Broj predloženih i realizovanih mjera

- Broj žena koje su došle na rukovodeća mjesta nakon uvođenja mjera

- Broj žena na rukovodećim mjestima

Do kraja 2017. Redovna budžetska sredstva
4.4. Stvoriti uslove za povećanje broja žena koje dobijaju unaprjeđenja, pohvale i nagrade, u skladu sa zakonom i drugim propisima
Komentar Ivana Petrović: Saglasna. Tkođe, i u drugim institucijama treba sprovoditi nagrađivanje i unaprijeđivanje žena.
MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije, ANB, Uprava carina - Broj žena koje su unaprijeđene

- Broj žena koje su dobile pohvale i/ili nagrade

Kontinuirano Redovna budžetska sredstva
4.5. Formirati konsultativne grupe za žene u sistemu bezbjednosti
Komentar Ivana Petrović: Saglasna.
Odjeljenje za pitanja rr MLJMP u saradnji sa institucijama predviđenim za sprovođenje i za nadgledanje Akcionog plana, NVO i akademskom zajednicom - Formirana konsultativna grupa

- Broj žena iz sistema bezbjednosti koje su radile sa konsultativnom grupom

Tokom 2016.
5. Povećati zastupljenost žena u aktivnostima i procesima donošenja odluka na području bezbjednosti i izgradnje mira 5.1. Povećati broj žena visokih diplomatkinja u ambasadama i stalnim misijama Crne Gore pri međunarodnim organizacijama, kao i na vodećim pozicijama u međunarodnim organizacijama
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MVPEI, MO, MUP - Broj žena visokih diplomatkinja

- Broj žena koje su podnijele kandidaturu za vodeće pozicije u međunarodnim organizacijama

Kontinuirano Redovna budžetska sredstva
5.2. Povećati broj žena koje učestvuju u mirovnim i humanitarnim misijama u kojima učestvuje Crna Gora
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MO, MUP, Vojska CG, Uprava policije - Broj žena u sastavu vojnog kontigenta

- Broj žena u satavu policijske misije

Kontinuirano Redovna budžetska sredstva
5.3. Promovisati aktivnosti koje su provodile žene koje su učestvovale u mirovnim misijama
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MO, MUP, Vojska CG,

Uprava policije, MLJMP

- Broj medijskih istupa žena koje su učestvovale u mirovnim misijama

- Broj sastanaka na kojima su predstavljene aktivnosti

Kontinuirano Redovna budžetska sredstva
5.4. Uspostaviti regionalnu saradnju na primjeni RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MLJMP, MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije - Broj organizovanih okruglih stolova, konferencija i sastanaka

- Broj medijskih izvještaja

Kontinuirano
6. Uspostaviti djelotvornu zaštitu žena i djevojaka od diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja 6.1. Podizanje nivoa svijesti o nasilju nad ženama kao društvenom problemu
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MLJMP, MO, MUP, Vojska CG, Uprava policije, ANB, Uprava carina, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo kulture u saradnji sa NVO
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
- Broj seminara, radionica

- Broj emisija

- Broj štampanog materijala

- Broj osoba koje su učestvovale na seminarima, radionicama

Kontinuirano
6.2. Usvojiti pravilnik o prevenciji i zaštiti od seksualnog uznemiravanja/standardne operativne procedure
Komentar Ivana Petrović: Saglasna. Smatram da ovu vrstu pravilinka i procedura treba sprovesti u svim sverama društva, možda korz radno pravo ili neki drugi pravni akt.
MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije, ANB, Uprava carina, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija - Broj usvojenih pravilnika/ standardnih operativnih procedura I kvartal 2017.
6.3. Uvesti rodnu perspektivu i zabranu diskriminacije po osnovu pola u obuke mirovnih misija
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije - Broj kreiranih modula za obuke

- Broj sprovedenih obuka- Broj osoba koje su prošle obuke

Kontinuirano
6.4. Organizovati edukacije pripadnika/ca RE populacije o posljedicama ranih ugovorenih brakova
Komentar Ivana Petrović: Saglasna. Zaštiti maloljetna lica, djevojčice i dječake.
MLJMP, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo zdravlja, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, MUP, Uprava policije u saradnji sa NVO i međunarodnim organizacijama
7. Realizovati aktivnosti za podizanje nivoa svijesti šire javnosti o problemu trgovine ljudima 7.1. Podizanje nivoa svijesti javnosti o pojavnim oblicima trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na prosjačenje i radnu eksploataciju
Komentar Ivana Petrović: Saglasna. Strogo zabraniti prosjačenje i svaku vrstu zloupotreba bilo kojeg lica na bilo koji način. Uvesti stroge mjere kažnjavanja za one koji se bave ovom vrstom zloupotreba bilo kojeg živog bića, djeteta, žene ili muškarca.


MLJMP, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, MUP, Uprava policije, Ministarstvo kulture, VDT u saradnji sa NVO i međunarodnim - Broj seminara, radionica

- Broj emisija

- Broj štampanog materijala

- Broj osoba koje su učestvovale na seminarima, radionicama

Kontinuirano
7.2. Podizanje nivoa svijesti djece iz grupa sa posebnim rizikom (djeca koja ne pohađaju nastavu) o štetnim posljedicama prosjačenja
Komentar Ivana Petrović: U prethodnom komentaru odgovor.</small


MLJMP, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo prosvjete, MUP, Uprava policije, Ministarstvo kulture, VDT u saradnji sa NVO i međunarodnim organizacijama - Broj seminara, radionica

- Broj štampanog materijala

- Broj osoba koje su učestvovale na seminarima, radionicama

- Broj djece koja se prema evidencijama nalaze u sistemu prosjačenja

Kontinuirano
7.3. Podizanje nivoa svijesti javnosti o ranim ugovorenim brakovima MLJMP, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo prosvjete, MUP, Uprava policije, Ministarstvo kulture, VDT u saradnji sa NVO i međunarodnim organizacijama - Broj seminara, radionica

- Broj štampanog materijala- Broj osoba koje su učestvovale na seminarima, radionicama

- Broj prijavljenih slučajeva ranog ugovorenog braka

Kontinuirano
8. Unaprijediti saradnju na primjeni RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija 8.1. Saradnja, razmjena iskustava i zajednička realizacija projekta vladinog i nevladinog sektora na primjeni RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija MLJMP, MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije, ANB, Uprava carina, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima u saradnji sa NVO - Broj zajednički realizovanih projekata

- Broj uključenih korisnika/ca

Kontinuirano
8.2. Saradnja, razmjena iskustava i zajednička realizacija projekta na državnom, međunarodnom i regionalnom nivou na primjeni RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
MLJMP, MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije, ANB, Uprava carina, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Odbor za RR u saradnji sa NVO - Broj zajednički realizovanih projekata

- Broj uključenih korisnika/ca

Kontinuirano
8.3. Podizanje nivoa svijesti o RSB 1325 i njoj pratećih rezolucija na lokalnom nivou
Komentar Ivana Petrović: Podržavam.
Zajednica opština, MLJMP, MO, MUP, MVPEI, Vojska CG, Uprava policije u saradnji sa NVO - Broj održanih sastanaka

- Broj održanih okruglih stolova

- Broj učesnika/ca na sastancima/okruglim stolovima

- Broj pokrenutih projekata na lokalnom nivou

Kontinuirano
9. Pratiti realizaciju AP za primjenu RSB 1325 9.1. Multisektorsko koordinaciono tijelo za sprovođenje AP za primjenu RSB 1325 djeluje kao nadzorni mehanizam Ministarstvo koje koordinira u saradnji sa ostalim nosiocima mjera - Broj sastanaka

- Broj zapisnika

- Broj učesnika/ca na sastancima

Kontinuirano
9.2. Multisektorsko koordinaciono tijelo dva puta godišnje izvještava o sprovođenju AP na zajedničkoj sjednici Odbora za bezbjednost i Odbora za rodnu ravnopravnost Multisektorsko koordinaciono tijelo, Odbora za bezbjednost, Odbora za rodnu ravnopravnost - Polugodišnji izvještaji

- Broj prisutnih osoba na sjednicama

Kontinuirano
9.3. Multisektorsko koordinaciono tijelo jednom godišnje izvještava Vladu CG o sprovođenju AP Vlada CG, Multisektorsko koordinaciono tijelo - Godišnji izvještaj Kontinuirano
9.4. Multisektorsko koordinaciono tijelo inicira izradu AP za 2018-2022. Vlada CG, Multisektorsko koordinaciono tijelo, ministarstava i drugi subjekati koji su bili nosioci aktivnosti predviđenih AP - Formirana Radna grupa za izradu AP

- Pripremljen Nacrt AP za 2018-2022.

IV kvartal 2017.

Prilog 1. Liste indikatora Ujedinjenih nacija

Globalni indikatori o Rezoluciji Savjeta bezbjednosti 1325 (2000). Ovo je sveobuhvatan skup indikatora za praćenje sprovođenja Rezolucije Savjeta bezbjednosti 1325 (2000) o ženama, miru i bezbjednosti i može se naći u Izvještaju generalnog sekretara o ženama, miru i bezbjednosti (S/2010/498).

Prilog 2. Indikatori Evropske unije o Rezoluciji Saveta bezbednosti 1325 (2000)

Indikatori Evropske unije o Rezoluciji Saveta bezbednosti 1325 (2000). Savjet Evropske unije. Indikatori za sveobuhvatan pristup sprovođenju Rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 i 1820 o ženama, miru i bezbjednosti koje vrši EU. Savjet Evropske unije, 11948/10, 14. jul 2010, Brisel.