Grad prijatelj starih - Beograd i stariji

Projekti

Grad prijatelj starih - Beograd i stariji
Projekat Grad prijatelj starih (Age friendly City)
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Beograd, Srbija realizator projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja oktobar 2018 - jul 2019
Ciljevi projekta

Ispitati prilagođenost grada Beograda potrebama starijih sugrađana u cilju stvaranja preduslova za kreiranje javnih politika, programa i usluga, kao i tehničke i društvene infrastrukture za unapređenje kvaliteta života starijih sugrađana i ohrabrivanje aktivnog starenja.

Republika Srbija je ušla u fazu izrazitog starenja stanovništva, te se očekuje se da će do 2041. svaki četvrti stanovnik biti stariji od 65 godina.

Predloženi projekat ima za cilj razvoj i jačanje socijalne podrške starim osobama čime će se postići sledeći rezultati:

  • Unapređeno razumevanje potreba starijeg dela populacije i sagledane mogućnosti unapređenja aktivnog starenja na osnovu fokus grupa i anketnih rezultata sistematizovanih i stratifikovanih prema starosnim grupama, opštinama i tipovima naselja;
  • Poređenje dobijenih rezultata i indikatora za teritoriju grada Beograda (1,7 miliona stanovnika) sa sličnim evropskim gradovima u cilju identifikovanja oblasti koje se mogu unaprediti, saradnje sa drugim gradovima, praćenja trendova i izgradnje poverenja prema javnim pružaocima usluga;
  • Definisane dobre strane postojeće politike prema starima, sagledane slabosti i date preporuke za unapređenje aktivnog starenja;
  • Utvrđene i promovisane nove društvene vrednosti formulisanjem javnih politika aktivnog starenja.
Projekat Grad prijatelj starih (Age friendly City)
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Beograd, Srbija realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja oktobar 2018 - jul 2019
Ciljevi projekta

Ispitati prilagođenost grada Beograda potrebama starijih sugrađana u cilju stvaranja preduslova za kreiranje javnih politika, programa i usluga, kao i tehničke i društvene infrastrukture za unapređenje kvaliteta života starijih sugrađana i ohrabrivanje aktivnog starenja.

Republika Srbija je ušla u fazu izrazitog starenja stanovništva, te se očekuje se da će do 2041. svaki četvrti stanovnik biti stariji od 65 godina.

Predloženi projekat ima za cilj razvoj i jačanje socijalne podrške starim osobama čime će se postići sledeći rezultati:

  • Unapređeno razumevanje potreba starijeg dela populacije i sagledane mogućnosti unapređenja aktivnog starenja na osnovu fokus grupa i anketnih rezultata sistematizovanih i stratifikovanih prema starosnim grupama, opštinama i tipovima naselja;
  • Poređenje dobijenih rezultata i indikatora za teritoriju grada Beograda (1,7 miliona stanovnika) sa sličnim evropskim gradovima u cilju identifikovanja oblasti koje se mogu unaprediti, saradnje sa drugim gradovima, praćenja trendova i izgradnje poverenja prema javnim pružaocima usluga;
  • Definisane dobre strane postojeće politike prema starima, sagledane slabosti i date preporuke za unapređenje aktivnog starenja;
  • Utvrđene i promovisane nove društvene vrednosti formulisanjem javnih politika aktivnog starenja.

Institut za javnu politiku realizuje ovaj projekat u partnerstvu sa PALGO smart - nevladinom organizacijom aktivnom u oblasti javnih politika i održivog razvoja, koja poseduje 20 godina iskustva u unapređivanju javnih politika koje se odnose na pitanja održivog lokalnog razvoja i pružanju podrške lokalnim vlastima u transferu znanja, razmeni iskustava, najboljih praksi, policy preporuka, kao i u profesionalnom umrežavanju.