Izrada strateških dokumenata

Projekti

Izrada strateških dokumenata
Projekat Izrada nedostajućih strateških dokumenata u oblasti bibliotečko informacione delatnosti u Republici Srbiji
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Beograd, Srbija Realizator projekta Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije od juna do decembra 2021. godine
Ciljevi projekta

Cilj projekta je izrada nedostajuće strateške dokumentacije za bibliotečko informacionu delatnost - Strategije razvoja bibliotečko informacione delatnosti u Republici Srbiji u narednom periodu.Strategija će omogući da se u budućnosti za ovu oblast obezbede strateški pristup u razvoju i upravljanju institucijama, strukovnim udruženjima i organizacijama koje učesvuju u delatnosti i razvoju ove oblasti. Ciljne grupe projekta su organizacije i pojedinci koji su profesionalno vezani za oblast bibliotečko informacione delatnosti u segmentu upravnjanja ili kroz javnu upravu učestvuju u njenom razvoju i upravljanju. Njima će projektom biti omogućena osnova za strateško upravljanje i strateški prostup razvoju bibliotečko informacione delatnosti u Republici Srbiji, što u ovom trenutku nije moguće osim na bazi intuitivnog upravljanja koje ne daje optimalne ili efikasne rezultate. Važan cilj projekta je i diseminacija rezultata projekta kod stejkholdera bibliotečko informacione delatnosti kako bi se strateški dokumenti izrađeni u projektu u periodu vremena na koji se odnose koristili na optimalan način i zaista doprineli unapređenju bibliotečko informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Oblast bibliotečko informacione delatnosti u Srbiji zapošljava hiljade ljudi, u svakoj opštini postoji bar jedna, a u većini opština i veći broj bibliotečkih institucija, a resursi koji se ulažu u ovaj sistem trenutno ne korespondiraju sa njegovim izlaznim rezultatima, pre svega usled intuitivnog upravljanja i nedostatka starteškog pristupa upravljanju. Realizacijom projektnih aktivnosti stvaraju se realni uslovi za značajno unapređenje ovog važnog sistema i ostvarivanje značajnih ušteda javnih sredstava. Posebno velike uštede ostvariće se, realizacijom projetka, u domenu oportunitetnih troškova u bibliotečko informacionom sistemu Republike Srbije jer će strateški prisup upravljanju omogućiti fokusiranje ulaganja resursa u srednjoročnom periodu na one oblasti koje obezbeđuju efikasno ostvarivanje ciljeva sistema, pre svega u relaciji sa potrebama i željama korisnika.

Projekat Izrada nedostajućih strateških dokumenata u oblasti bibliotečko informacione delatnosti u Republici Srbiji
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Beograd, Srbija Realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije od juna do decembra 2021. godine
Ciljevi projekta

Cilj projekta je izrada nedostajuće strateške dokumentacije za bibliotečko informacionu delatnost - Strategije razvoja bibliotečko informacione delatnosti u Republici Srbiji u narednom periodu.Strategija će omogući da se u budućnosti za ovu oblast obezbede strateški pristup u razvoju i upravljanju institucijama, strukovnim udruženjima i organizacijama koje učesvuju u delatnosti i razvoju ove oblasti. Ciljne grupe projekta su organizacije i pojedinci koji su profesionalno vezani za oblast bibliotečko informacione delatnosti u segmentu upravnjanja ili kroz javnu upravu učestvuju u njenom razvoju i upravljanju. Njima će projektom biti omogućena osnova za strateško upravljanje i strateški prostup razvoju bibliotečko informacione delatnosti u Republici Srbiji, što u ovom trenutku nije moguće osim na bazi intuitivnog upravljanja koje ne daje optimalne ili efikasne rezultate. Važan cilj projekta je i diseminacija rezultata projekta kod stejkholdera bibliotečko informacione delatnosti kako bi se strateški dokumenti izrađeni u projektu u periodu vremena na koji se odnose koristili na optimalan način i zaista doprineli unapređenju bibliotečko informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Oblast bibliotečko informacione delatnosti u Srbiji zapošljava hiljade ljudi, u svakoj opštini postoji bar jedna, a u većini opština i veći broj bibliotečkih institucija, a resursi koji se ulažu u ovaj sistem trenutno ne korespondiraju sa njegovim izlaznim rezultatima, pre svega usled intuitivnog upravljanja i nedostatka starteškog pristupa upravljanju. Realizacijom projektnih aktivnosti stvaraju se realni uslovi za značajno unapređenje ovog važnog sistema i ostvarivanje značajnih ušteda javnih sredstava. Posebno velike uštede ostvariće se, realizacijom projetka, u domenu oportunitetnih troškova u bibliotečko informacionom sistemu Republike Srbije jer će strateški prisup upravljanju omogućiti fokusiranje ulaganja resursa u srednjoročnom periodu na one oblasti koje obezbeđuju efikasno ostvarivanje ciljeva sistema, pre svega u relaciji sa potrebama i željama korisnika.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Predviđeno trajanje projekta je od juna do decembra 2021. godine, a realizuje se na teritoriji Beograda.