Kuće beogradskih Jevreja [1920-1944]

Projekti

Kuće beogradskih Jevreja [1920-1944]
Projekat Kuće beogradskih Jevreja [1920-1944]: izrada kataloga arhivskih dokumenata
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu Donator/Finansijer Trajanje projekta
Srbija Realizator projekta Savez jevrejskih opština Srbije (SJOS) Decembar 2017 – Jun 2018
Ciljevi projekta

Izrada kataloga arhivskih dokumenata

Institut za javnu politiku je pokrenuo implementaciju ovog projekta sa namerom da se građanima, stručnoj i široj javnosti olakša pristup arhivskoj građi koja sadrži podatke o nepokretnoj imovini, imovinskom statusu, lokaciji na kojoj su živeli beogradski Jevreji, kao i o izgledu njihovih kuća. Spisi, osim navedenih informacija, sadrže podatke i o tehničkim karakteristikama objekata, arhitektonskim rešenjima izgradnje istih, kao i tadašnjoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti, pa stoga predstavljaju i neprocenjivi izvor za proučavanje iz oblasti arhitekture i istorije umetnosti.

Arhivska građa se nalazi u okviru fonda “Opština grada Beograda, Tehnička direkcija (1920-1944)”, koji se čuva u Istorijskom arhivu Beograda (IAB). Dokumenti iz ovog fonda nesređeni su i analitički neobrađeni, tako da će izrada kataloga koji obuhvata sadržaj dokumenata u vidu regesta sa signaturama i sa skenovima pojedinih spisa, pored stavljanja zainteresovanoj javnosti na uvid ovog dragocenog materijala, doprineti i njegovoj klasifikaciji i sistematizaciji u okviru fonda IAB.

Projekat Kuće beogradskih Jevreja [1920-1944]: izrada kataloga arhivskih dokumenata
Lokacija na kojoj se projekat realizuje Uloga u projektu
Srbija Realizator projekta
Donator/Finansijer Trajanje projekta
Savez jevrejskih opština Srbije (SJOS) Decembar 2017 – Jun 2018
Ciljevi projekta

Izrada kataloga arhivskih dokumenata

Institut za javnu politiku je pokrenuo implementaciju ovog projekta sa namerom da se građanima, stručnoj i široj javnosti olakša pristup arhivskoj građi koja sadrži podatke o nepokretnoj imovini, imovinskom statusu, lokaciji na kojoj su živeli beogradski Jevreji, kao i o izgledu njihovih kuća. Spisi, osim navedenih informacija, sadrže podatke i o tehničkim karakteristikama objekata, arhitektonskim rešenjima izgradnje istih, kao i tadašnjoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti, pa stoga predstavljaju i neprocenjivi izvor za proučavanje iz oblasti arhitekture i istorije umetnosti.

Arhivska građa se nalazi u okviru fonda “Opština grada Beograda, Tehnička direkcija (1920-1944)”, koji se čuva u Istorijskom arhivu Beograda (IAB). Dokumenti iz ovog fonda nesređeni su i analitički neobrađeni, tako da će izrada kataloga koji obuhvata sadržaj dokumenata u vidu regesta sa signaturama i sa skenovima pojedinih spisa, pored stavljanja zainteresovanoj javnosti na uvid ovog dragocenog materijala, doprineti i njegovoj klasifikaciji i sistematizaciji u okviru fonda IAB.

Ekspertski tim Instituta čine: Mladenka Ivanković (rukovodilac projekta), Irena Kolaj Ristanović, Dragana Mitrašinović i Radovan Ivanković.

Koordinator projekta je Vladimir Abramović.