07.08.2013.

Ekonomiju treba transformisati kroz održivi razvoj

Vesti

Ekonomiju treba transformisati kroz održivi razvoj

UN Panel za agendu razvoja posle 2015. godine na visokom nivou objavio je 30. maja 2013. godine dokument Novo globalno partnerstvo: smanjenje siromaštva i transformacija ekonomije kroz održivi razvoj, u kome je postavljena globalna agenda za period do 2030. godine. Ovaj dokument je rezultat procesa koji je pokrenut nakon Konferencije Rio+20, u kome se participativnim učešćem svih zainteresovanih ide ka “inoviranim milenijumskim ciljevima razvoja”, odnosno postavljanju/formulisanju ciljeva održivog razvoja.

Kako se navodi, transformacija u osnovi treba da ima sledeće postulate:

1. misliti o svakome (i nikog ne ostaviti),

2. staviti održivi razvoj u centar,

3. transformaciju ekonomije usmeriti ka novim poslovima i inkluzivnom rastu,

4. graditi mir i efikasne institucije, i

5. otvarati mogućnost za nova partnerstva.

Ciljevi su dati ilustrativno. Sve ovo je deo procesa rada na postavljanju novih strateških ciljeva koji će naslediti Milenijumske ciljeve razvoja (MDGs) kada prestanu da važe u 2015. godini; nakon Konferencije Rio+20 države članice UN, uz doprinos svih zainteresovanih grupa iz nevladinog sektora, rade na usaglašavanju Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDGs).

Građani Crne Gore dali su svoj doprinos ovom procesu odgovarajući na pitanje: „Reci kakvu Crnu Goru hoćeš!“. Izveštaj o nacionalnim konsultacijama o postmilenijumskim razvojnim ciljevima ukazuje da su građani Crne Gore izdvojili nekoliko dominantnih pitanja na osnovu kojih bi trebalo da se definišu prioriteti u pogledu budućnosti:

Privreda, nezaposlenost i prihodi

Borba protiv kriminala, korupcije i nepotizma

Ujednačen regionalni razvoj

Zdravstvena pitanja

Ravnopravnost

Životna sredina

Razvoj infrastrukture

Obrazovanje

Vrijednosti

Detalji o sprovedenim istraživanja o mišljenjima građana Crne Gore se mogu naći u ovom dokumentu.

U regionu su nacionalne konsultacije održane i u Srbiji, Kosovu i Albaniji, a rezultati mogu da usmere regionalnu saradnju na tematske oblasti koje su građani prepoznali kao važne.

Tim eksperata Instituta za javnu politiku za sektor Životna sredina i zelena ekonomija